Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu

Przedmiotem umowy była usługa pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39.

 

Charakterystyka:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem ich do odbiornika rzeki Bogdanki w celu jej ochrony przed zanieczyszczeniami. Na prace składały się m.in.:

 • budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej kd 600
 • budowa studni rozdziału z przelewem w miejscu istniejącej komory na sieci kd1200
 • budowa i montaż urządzeń podczyszczających ścieki opadowe  i roztopowe
 • nadbudowa studni S1 na istniejącym kanale kd1200
 • przełożenie kabli energetycznych eANN niskiego napięcia w miejscu kolizji z projektowaną studnią SP.

 

Dane techniczne:

 • łączna długość sieci kanalizacyjnej L=24,8 m, rury o średnicy 600 mm
 • studnia rozdziału z przelewem oraz regulatorem przepływu (SP) o średnicy wew. 4000 mm i głębokości 4,13 m
 • studnia połączeniowa o głębokości 3,91 m, średnicy wew. 2000 mm
 • osadnik wirowy 1: głębokość całkowita 7,35 m, średnica zew zbiornika 6000 mm, kubatura 207,71 m³, masa całkowita 94 800 kg
 • osadnik wirowy 2: głębokość całkowita 7,30 m, średnica zew zbiornika 3300 mm, kubatura 62,41 m³, masa całkowita 34 800 kg
 • separator substancji ropopochodnych: głębokość całkowita 6,07 m, średnica zew zbiornika 3300 mm, kubatura 51,98 m³

 

Zakończenie budowy: październik 2018r.

 

Zlecający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działająca w imieniu i na rzecz Miasta Poznania 

 

Zakres prac: Inżynier Kontraktu przez wszystkie etapy realizacji inwestycji tj.:

 • Etap przygotowawczy – przed budową: zapoznanie się z dokumentacją projektową, analiza posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, przygotowanie raportu wstępnego; opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego; aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego postępowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych
 • Etap budowy: nadzór inwestorski wraz z nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi
 • Etap zakończenia budowy: weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót; dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; weryfikacja kompletności  poprawności dokumentów; nadzór nad procesem uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.