Przebudowa ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira w Poznaniu

Przedmiotem umowy jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulic: Dobrochny, Świętochny, Władymira w Poznaniu”.

Dane techniczne:

Branża drogowa:

 • rozbiórka istniejących nawierzchni zjazdów w granicach pasa drogowego
 • budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej
 • budowa zjazdów z kostki betonowej czarnej
 • budowa chodników z kostki betonowej czerwonej
 • budowa miejsc postojowych z kostki betonowej szarej
 • budowa progów zwalniających z kostki betonowej czerwonej
 • powierzchnia całkowita terenu inwestycyjnego: 5 252,48 m²

 Branża sanitarna:

 • budowa kanalizacji deszczowej o średnicy f315x9,2mm
 • budowa przykanalików deszczowych o średnicy f200x5,9mm PVC SN8
 • budowa studni kanalizacyjnych żelbetowych f1,2m
 • budowa wpustów deszczowych f500mm

 

Zlecający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działająca w imieniu i na rzecz Miasta Poznania 

 

Zakres prac:

 • Etap przygotowawczy – przed budową: zapoznanie się z dokumentacją projektową, analiza posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, przygotowanie raportu wstępnego; opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego; aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego postępowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych
 • Etap budowy: nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
 • Etap zakończenia budowy: weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót; dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; weryfikacja kompletności  poprawności dokumentów; nadzór nad procesem uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.