Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie

Umowa obejmowała nadzór inwestorski przy przebudowie ulicy Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K11 do ogródków działkowych w gminie Suchy Las.

 

Zlecający: Urząd Gminy Suchy Las

 

Charakterystyka prac:

  • roboty drogowe,
  • budowa kanalizacji sanitarnej,
  • budowa kanalizacji deszczowej wraz z elementami odwodnienia drogi,
  • budowa kanału technologicznego,
  • budowa oświetlenia drogowego,
  • usunięcie kolizji.

 

Zakończenie prac: listopad 2015r.

 

Zakres prac: nadzór inwestorski branży drogowej, budowlanej oraz sanitarnej: zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego; prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy, kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej; odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, lub zwiększenie kosztów, oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych.