Wyceny inwestorskie

Sporządzamy kosztorys inwestorski stanowiący całościowe opracowanie obejmujące swym zakresem wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej i szczegółowo opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Kosztorysy inwestorskie są ważnym elementem planowania budżetu dla Inwestora, zatem stanowią dodatkowy, istotny element sprawdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta.
Zatem w fazie projektowania, dla potrzeb dalszych działań związanych z wszczęciem procedur dot. wyboru wykonawcy (wykonawców) robót budowlanych, konieczne jest wykonanie opracowania, na podstawie którego zostanie ustalona wartość zamówienia na wykonanie robót.
Dla wszystkich zaprojektowanych branż sporządzamy wyceny robót na podstawie dostarczonej przez Zleceniodawcę dokumentacji.

 

Korzyści dla Inwestora:

  • dodatkowe sprawdzenie dokumentacji projektowej
  • określenie przewidywanych kosztów wykonania robót budowlanych w ramach ustalenia całkowitych planowanych nakładów inwestycyjnych