Nadzór Inwestorski

Prowadzimy nadzór inwestorski we wszystkich branżach z obsługą odbioru końcowego i kontrolą kosztów.
Do naszych obowiązków należy wówczas:

 1. Wdrożenie procedury postępowania na budowie, druki, formularze, zasady kontroli i odbioru
 2. Wykonywanie w sposób całkowicie wyczerpujący zapisów art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
 3. Prowadzenie Rad Budowy z udziałem Inwestora, GW i wszystkich Inspektorów Nadzoru
 4. Nadzór techniczny wykonywanych robót w tym projektu organizacji robót
 5. Kontrola przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ na budowie oraz egzekwowanie ich stosowania
 6. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska
 7. Kontrola terminowości wykonania
 8. Kontrola faktycznie wykonanych robót a także kontrolowanie rozliczeń budowy
 9. Dokonywanie odbiorów zrealizowanych zakresów robót
 10. Monitorowanie i udział w komisjach odbiorowych gestorów mediów i zarządu dróg i ulic
 11. Współudział w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie
 12. Opracowywanie comiesięcznych sprawozdań finansowo-rzeczowych z zaawansowania Inwestycji
 13. Organizacja i przeprowadzenie końcowego odbioru inwestycji


Korzyści dla Inwestora:

 • pełna kontrola jakości i terminowości wykonywanych prac
 • eliminacja wykonywania usterek