Inwestor Zastępczy

Jako Inwestor Zastępczy gwarantujemy całkowite zabezpieczenie interesów Inwestora podczas wszystkich etapów procesu budowlanego.
Przejmujemy obowiązki nadzoru, wyboru firm wykonawczych a także koordynujemy i/lub kierujemy przebiegiem poszczególnych etapów inwestycji, począwszy od fazy projektu aż do zakończenia budowy. Działamy w imieniu i na rzecz Inwestora przy zapewnieniu stałego przepływu informacji dla Zamawiającego.
Jesteśmy przygotowani do prowadzenia fazy przygotowania inwestycji, czyli całości działań przedprojektowych. Naszym zadaniem jest kontrola finansowa przeprowadzanej inwestycji, umożliwiająca szybki i skuteczny proces inwestycyjny.
Generalną zasadą jest realizacja projektu w zaplanowanym czasie, poziomie jakości oraz budżecie inwestycji. Udzielamy rekomendacji dla najbardziej efektywnych i optymalnych rozwiązań przedstawianych w każdej z faz realizacji inwestycji. Inwestorowi rekomendujemy decyzje do podjęcia w trakcie realizacji inwestycji.

Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego, dzielimy zasadniczo na trzy główne fazy:

1. Procedura przetargowa (wybory Biura Projektowego/ Wykonawców) – przygotowanie SIWZ, przygotowanie podstawowych zapisów umownych, ocena nadesłanych ofert, podsumowanie punktów i rekomendacja Wykonawców.
2. Realizacja inwestycji – obowiązki inspektora nadzoru nad realizacją budowy – pełen zakres czynności określonych w obowiązujących przepisach prawa obejmujących wielobranżowy nadzór inwestorski.
3. Procedura odbiorowa – organizacja prac związanych z uzyskaniem odbiorów urzędowych w celu otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu, kierowanie całym procesem. Ponadto odbiory końcowe robót wszystkich Wykonawców.


Korzyści dla Inwestora:

  • pełne zabezpieczenie interesów Inwestora
  • całkowite odciążenie Inwestora we wszystkich sprawach związanych z budową
  • realizacja inwestycji w zaplanowanym budżecie
  • stały monitoring i kontrola postępu prac poprzez otrzymywanie raportów z przeprowadzonych działań