Construction / Project Management

Realizując funkcję Construction Management (zarządzanie wykonawstwem) zarządzamy procesem inwestycyjnym, który jest podzielony na pakiety robót (zakresy) wzajemnie ze sobą skoordynowane. W ramach niniejszego systemu na podstawie przeprowadzanych analiz wydajemy rekomendację dla Inwestora, który na jej podstawie podejmuje ostateczne decyzje odnośnie wszystkich zdarzeń realizacyjnych.
W ramach tego systemu dopuszczalne jest równoległe prowadzenie prac projektowych i jednoczesna realizacja inwestycji. CM w uzgodnieniu z Inwestorem odpowiada za koordynację prac projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.

Sprawując funkcję Construction Manager’a jesteśmy odpowiedzialni za następujące etapy procesu budowlanego: projektowanie, organizację i przeprowadzanie postępowań przetargowych na wybór wykonawców, zarządzanie kosztami budowy, realizację harmonogramów, zapewnienie wymaganej jakości wykonania, nadzór nad wykonawcami oraz bezpieczeństwo na budowie. Nasze działania obejmują wówczas:

  • opracowanie harmonogramu,
  • bieżący monitoring postępu prac na budowie,
  • kontrolę kosztów budowy w odniesieniu do zaawansowania robót oraz upływu czasu,
  • koordynację firm realizujących budowę,
  • akceptację i stałą kontrolę planu zapewnienia jakości.

 

W przypadku CM w zależności od decyzji Inwestora sprawujemy także funkcję Kierownika Budowy.

 

Korzyści dla Inwestora:

  • miesięczne raporty stanowiące zbiór najważniejszych działań CM/PM, firm zaangażowanych w budowę oraz wszystkich faktów istotnych dla Inwestora
  • informowanie Inwestora o istotnych sprawach dotyczących realizacji robót
  • uzyskiwanie rekomendacji