Kolejne zlecenie

W październiku br. podpisaliśmy umowę ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa ulicy Taczaka w Poznaniu.

Nowe zlecenie, obejmie swoim zakresem roboty budowlane polegające na przebudowie układu komunikacyjnego ulic Taczaka i Garncarskiej na ulice o charakterze ruchu uspokojonego z maksymalną eliminacją barier. Ulice mają pełnić funkcje wspólne dla pieszych, rowerzystów i ruchu kołowego, z zapewnieniem miejsc postojowych.

Nasza spółka będzie pełnić natomiast funkcję Inżyniera Kontraktu, która obejmuje:

  • Etap przygotowawczy wraz ze wsparciem Inwestora w procedurze postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
  • Etap budowy z nadzorem inwestorskim nad prowadzonymi pracami
  • Etap końcowy obejmujący skompletowanie dokumentacji i przygotowanie odpowiednich dokumentów urzędowych do odbiorów oraz nadzór nad uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

To już kolejne zadanie jakie realizujemy dla Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnijmy, że pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy budowie ulic: Dobrochny, Świętochny, Władymira w Poznaniu oraz przy budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu.